Thứ năm, 1/3/2018

Ông Trương Văn Hỏi
  Chủ nhiệm Nhà Văn hóa quận 5
(từ 1983 đến 1986)

Ông Dương Trung
  Phó Chủ nhiệm và Chủ nhiệm Nhà Văn hóa quận 5
(giai đoạn từ 1983 đến 1987)

Ông Giang Tập Sanh
  Chủ nhiệm Nhà Văn hóa quận 5 
(giai đoạn từ 1987 đến 1995)

Ông Phạm Duy Khiêm
  Phó giám đốc TTVHQ5
(giai đoạn 1988 - 2002 - Hiện đã nghỉ hưu)

  

Ông Mai Chí Thuận
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Q5
(giai đoạn từ 1995 đến 2000 - Hiện đã nghỉ hưu)

 

Bà Võ Thị Nguyệt
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Q5
(giai đoạn từ 2000 đến 2003, hiện đã nghỉ hưu)
 

Ông Nguyễn Hữu Sơn
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Q5
(giai đoạn từ 2003 đến 4/2014, hiện đã nghỉ hưu)

 

 

Bà Vũ Thị Ngọc Thúy
 Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Q5
(giai đoạn 1995 đến 2011, hiện đã nghỉ hưu)

Ông Trần Huy Chí
Giám đốc Trung tâm Văn hóa 
( giai đoạn 4/2014 đến 3/2018, hiện đã nghỉ hưu)