Chủ nhật, 10/10/2010

Di sản phi vật thể tại Việt Nam

Tại Việt Nam hiện đã có 4 di sản phi vật thể được UNESCO công nhận là Di sản thế giới là:

  • Nhã nhạc cung đình Huế,(tháng 11 năm 2003) là di sản văn hóa thế giới phi vật thể đầu tiên ở Việt Nam
  • Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, (năm 2005) được công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa thế giới phi vật thể.
  • Dân ca Quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể - ngày 30/9/2009
  • Ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể - ngày 01/10/2009