Đình Tân Kiểng

Được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố theo quyết định số 838 /QĐ- UNND và bảng xếp hạng ngày 27/10/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện còn lưu giữ được sắc phong vua Bảo Đại ngày 15/10 năm thứ 12 niên hiệu Bảo Đại – 1937 Truyền phong là “Thần Dực Bảo-...

Read more
Phước An Hội Quán

Hội quán Phước An còn gọi là Chùa Minh Hương thờ Ông Quan đế thánh quân, Quan Âm, Phật Di lặc, bà Ngũ hành, Ngựa xích thố… Do nhánh người Hoa Minh Hương nguyên quán ở 7 phủ thuộc 3 tỉnh Quảng Đông , Phước Kiến, Triết Giang (Trung quốc) sinh sống tại vùng Chợ Lớn, là những người Hoa...

Read more