Sức lan tỏa của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Sức lan tỏa của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt. Những điều Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, chiến sĩ Công an về đạo đức cách mạng...

Read more
Cách mạng tháng Tám thành công

(HCM.VN) - Cách đây 77 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã đồng lòng đứng lên tiến hành cách mạng tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc - kỷ nguyên...

Read more